66125268 (021)
info@highno.com
خلاصه:

در منسوجات به ویژه پارچه‌های پنبه‌‌ای، حضور گروه‌های هیدروکسیل با قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی سبب ایجاد چروک در پارچه می شود. در حضور آب پیوندهای هیدروژنی از محل قبلی خود باز شده و در محل جدید که معمولاً مطلوب نیست، تشکیل می‍شوند که این امر سبب ایجاد چروک در پارچه خواهد شد. درگیر کردن گروه‌ها‌ی هیدروکسیل راهکاری برای ممانعت از ایجاد چروک در منسوجات است.

فناوری ضد چروک

در منسوجات به ویژه پارچه‌های پنبه‌‌ای، حضور گروه‌های هیدروکسیل با قابلیت ایجاد پیوند هیدروژنی سبب ایجاد چروک در پارچه می شود. در حضور آب پیوندهای هیدروژنی از محل قبلی خود باز شده و در محل جدید که معمولاً مطلوب نیست، تشکیل می‍شوند که این امر سبب ایجاد چروک در پارچه خواهد شد. درگیر کردن گروه‌ها‌ی هیدروکسیل راهکاری برای ممانعت از ایجاد چروک در منسوجات است.
از ترکیبات نانو ساختار در تکمیل ضد چروک منسوجات، در ایجاد اتصال عرضی بین سلولز و عامل ایجاد پیوند عرضی استفاده می‌شود که این پیوندها در نهایت باعث کاهش خاصیت چروک پذیری منسوج می‌شود.

خدمات مرتبط