66125268 (021)
info@highno.com
خلاصه:

ایجاد یك بوی خوش دائمی در پوشاک كه با شستشو از بین نمی‌رود و به‌طور مثال تحت مالش این بو آزاد می‌شود، از مزایای منسوجات پیشرفته است. فناوری معطر، با کنترل معایب ناشی از تعرق و بوی نامطبوع بدن، نقش مهمی در سلامت و ایجاد احساس راحتی در انسان ایفا می‌کند.

 

فناوری معطر


ایجاد یك بوی خوش دائمی در پوشاک كه با شستشو از بین نمی‌رود و به‌طور مثال تحت مالش این بو آزاد می‌شود، از مزایای منسوجات پیشرفته است. این فناوری برای پاکیزه نگه‌داشتن و کنترل بوی نامطبوع منسوجات مورداستفاده در پوشاک بسیار موردتوجه قرار گرفته است و با کنترل معایب ناشی از تعرق و بوی نامطبوع بدن، نقش مهمی در سلامت و ایجاد احساس راحتی در انسان ایفا می‌کند.
معطرسازی پارچه با توجه به نوع مواد استفاده شده در فرآيند به سه روش انجام می‌شود:
در روش اول، از نانوحامل‌ها براي معطرسازی استفاده می‌شود که يکی از متداو لترین روش‌ها در معطرسازی لباس‌های رو و زير است.
در روش دوم، از رزين و چسب استفاده می‌شود، به عبارتی، مواد معطر داخل چسب و رزين مخلوط شده و روی سطح پارچه چاپ می‌شود، اما اين روش خيلی معمول و متداول نيست.
روش سوم در مقايسه با ديگر روشها جديدتر است و در آن از ترکيبات درخت‌سان استفاده می‌شود. نانو حامل‌ها دارای ساختارهای متفاوتی بوده و قادر به محافظت از ترکیبات معطر در برابر اکسایش یا تبخیر هستند، از آن جمله میتوان به نانوحامل‌های لیپیدی، نانو امولسیونها، نانو ذرات پلیمری زیست سازگار و غیره اشاره کرد.
 

خدمات مرتبط