66125268 (021)
info@highno.com

فناوری خنک کنندهnano-for-intro لباس‌های هوشمندی که خصوصیاتشان براساس محیط پیرامون قابل تغییر باشد، از جمله کاربردهای جذاب فناوری در بخش پوشاک به شمار می‌رود. به این منظور می‌توان از مواد حافظه‌دار و تغییر فاز دهنده استفاده کرد. مواد تغییر فاز دهنده درون پوشاک با افزایش دمای محیط یا افزایش دمای بدن، گرمای ایجادشده را جذب کرده و از حالت جامد به حالت مایع تغییر فاز می‌دهد که این امر سبب خنک‌شوندگی فرد پوشنده پوشاک می‌شود.