66125268 (021)
info@highno.com

فناوری ضد چروکnano-for-introاز مهمترین معایب استفاده از منسوجات سلولزی، عدم ثبات ابعادی در ساختار به دلیل وجود گروه‌های هیدروکسیل فراوان می‌باشد که باعث می شود در حضور رطوبت، پیوندهای هیدروژنی از محل قبلی خود باز شده و در محل جدید که معمولاً مطلوب نیست تشکیل شود. این امر سبب ایجاد چروک در پارچه خواهد شد.
در اوایل دهه بیستم میلادی تحقیقاتی به منظور ضدچروک کردن این منسوجات صورت گرفت. پژوهشگران استفاده از ترکیبات شیمیایی گوناگون نظیر رزین های فرمالدهید و پلی کربوکسیلک اسیدها را به منظور رفع این مشکل پیشنهاد کردند. در سال های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، برخی مواد نانوساختار نیز به گروه ترکیبات ضد چروک اضافه شده است. از ترکیبات نانو ساختار در تکمیل ضد چروک منسوجات، برای اتصال عرضی بین سلولز و عامل ایجاد پیوند عرضی استفاده می‌شود که این پیوندها در نهایت باعث درگیر کردن گروه‌ها‌ی هیدروکسیل و در نتیجه کاهش چروک پذیری منسوج می‌شود.