66125268 (021)
info@highno.com

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
فناوری ابرجاذب

سامانه های ابرجاذب نقش مهمی را در تکمیل منسوجات، تسهیل توسعه مواد با ویژگی های خاص و عملکرد بالا برای کاربردهای فنی خاص ایفا می کند. نمونه های متداول منسوجات ابرجاذب شامل حوله های بهداشتی، پارچه های تمیزکننده، فیلترهای جداساز، منسوجات ذخیره ساز برای مثلا کشاورزی، پانسمان های جراحی، البسه ورزشی خاص و حتی بسته بندی مواد است.

14 بهمن 1397
فناورانه ها